Sesterské weby


  BratislavaVisit

Oficiálne stránky pre návštevníkov Bratislavy  


Vyhľadávanie


Vedľajšia ponuka


Cesta: Titulka > Jesť a piť


 
 

Zmluvy/Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 168 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 7  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
2.4.2014Zmluva o archivácii účtovných dokladov organizácie [PDF, 369 kB]
Predmetom zmluvy je dočasná archivácia prvotných účtovných dokladov ako sú faktúry, príjmové a výdajové pokladničné doklady, vedenie knihy jázd, vyúčtovanie služobných ciest, vedenie personálnej evidencie, podklady na mzdy, osobné zložky zamestnancov a pod.
Ing. Róbert Roman
20.3.2014Zmluva o spolupráci, reklame, propagačnej činnosti a inzercii [PDF, 704 kB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok OZKB, že v dňoch 25.4. - 22.6.2014 zrealizuje v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave výstavu pod názvom: KORUNOVAČNÁ BRATISLAVA V TIENI TURECKÉHO POLMESIACA a BTB uhradí finančnú odplatu za reklamné plnenie.
Ing. Róbert Roman
18.3.2014Zmluva o spolupráci, reklame, propagačnej činnosti a inzercii [PDF, 803 kB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok TOUR4U poskytnúť BTB inzertný priestor s grafickým spracovaním v rozsahu stanovenom v čl. III. tejto zmluvy v informačnom letáku City Tours a zabezpečiť jeho distribúciu. BTB sa zaväzuje poskytnúť TOUR4U za tieto aktivity odmenu.
Ing. Róbert Roman
20.2.2014Zmluva o spolupráci, reklame, propagačnej činnosti a inzercii [PDF, 1.2 MB]
Predmetom zmluvy je záväzok BE COOL zabezpečiť propagáciu a reklamu BTB na podujatí Bratislavský maratón 2014, ktoré sa koná v dňoch 5.4 - 6.4. 2014 v Bratislave a záväzok BTB poskytnúť BE COOL za tieto aktivity odmenu podľa dohodnutých podmienok.
Ing. Róbert Roman
19.2.2014Zmluva o umeleckom účinkovaní [PDF, 155 kB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok Umelca vystúpiť na podujatí a za podmienok špecifikovaných v čl.II tejto zmluvy a záväzok Usporiadateľa zaplatiť dohodnutú cenu.
Ing. Róbert Roman
13.2.2014Zmluva o zabezpečení účasti na veľtrhu HOLIDAY WORLD 2014 - Praha [PDF, 927 kB]
Predmetom zmluvy je záväzok zabezpečiť pre spoluvystavovateľa priamu účasť na veľtrhu cestovného ruchu Holiday World - 2014. Spoluvystavovateľ sa zaväzuje zúčastniť v expozícii Bratislava city & region na veľtrhu prostredníctvom zabezpečenia osobnej účasti jeho zástupcov, propagačných materiálov a obsadenia prezentačného pultu počas konania celého podujatia, a tým propagovať región, strediská, produkty, služby, atraktivity a pod. destinácie Bratisklavský región a hlavného mesta SR Bratislavy.
Ing. Róbert Roman
13.2.2014Zmluva o zabezpečení účasti na veľtrhu HOLIDAY WORLD - PRAHA 2014 [PDF, 1.1 MB]
Predmetom zmluvy je záväzok zabezpečiť pre spoluvystavovateľa priamu účasť na veľtrhu cestovného ruchu Holiday World - 2014. Spoluvystavovateľ sa zaväzuje zúčastniť v expozícii Bratislava city & region na veľtrhu prostredníctvom zabezpečenia osobnej účasti jeho zástupcov, propagačných materiálov a obsadenia prezentačného pultu počas konania celého podujatia, a tým propagovať región, strediská, produkty, služby, atraktivity a pod. destinácie Bratisklavský región a hlavného mesta SR Bratislavy.
Ing. Róbert Roman
11.2.2014Mandátna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu verejného obstarávania [PDF, 1.1 MB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok Mandatára poskytovať Mandantovi na základe ústnej a/alebo písomnej požiadavky Mandanta odborné poradenské a konzultačné služby a vykonávať činnosti v oblasti verejného obstarávania pre zákazky verejného obstarávania tak, aby tieto boli vykonané v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov a záväzok Mandanta zaplatiť Mandatárovi za poskytovanie služieb dohodnutú odmenu.
Ing. Róbert Roman
15.1.2014Zmluva o zabezpečení účasti na veľtrhu FERIEN MESSE WIEN 2014 [PDF, 1.1 MB]
Predmetom zmluvy je záväzok zabezpečiť pre spoluvystavovateľa priamu účasť na veľtrhu cestovného ruchu Ferien Messe Wien 2014. Spoluvystavovateľ sa zaväzuje zúčastniť v expozícii Bratislava city & region na veľtrhu prostredníctvom zabezpečenia osobnej účasti jeho zástupcov, propagačných materiálov a obsadenia prezentačného pultu počas konania celého podujatia, a tým propagovať región, strediská, produkty, služby, atraktivity a pod. destinácie Bratisklavský región a hlavného mesta SR Bratislavy.
Ing. Róbert Roman
10.1.2014Zmluva o zabezpečení účasti na veľtrhu FERIEN MESSE WIEN 2014 [PDF, 1.1 MB]
Predmetom zmluvy je záväzok zabezpečiť pre spoluvystavovateľa priamu účasť na veľtrhu cestovného ruchu Ferien Messe Wien 2014. Spoluvystavovateľ sa zaväzuje zúčastniť v expozícii Bratislava city & region na veľtrhu prostredníctvom zabezpečenia osobnej účasti jeho zástupcov, propagačných materiálov a obsadenia prezentačného pultu počas konania celého podujatia, a tým propagovať región, strediská, produkty, služby, atraktivity a pod. destinácie Bratisklavský región a hlavného mesta SR Bratislavy.
Ing. Róbert Roman
8.1.2014Zmluva o umeleckom učinkovaní [PDF, 516 kB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok Umelca vystúpiť na podujatí a za podmienok špecifikovaných v čl.II tejto zmluvy a záväzok Usporiadateľa zaplatiť dohodnutú cenu.
Ing. Róbert Roman
2.1.2014Zmluva o vytvorení diela licenčná zmluva [PDF, 1.1 MB]
Predmetom zmluvy je záväzok zabezpečiť pre Objednávateľa v dohodnutom čase vytvorenie autorského diela - Tematické okružné jazdy po Bratislave pre aplikáciu do automobilov podľa požiadaviek uvedených v čl. II. tejto zmluvy. Ďalej sa Dodávateľ zaväzuje odovzdať Objednávateľovi Dielo a udeliť súhlas na jeho použitie v rozsahu a za podmienok uvedených v čl. VI tejto zmluvy.
Ing. Róbert Roman
2.1.2014Zmluva o poskytovaní služieb [PDF, 671 kB]
Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať v dohodnutom časovom období poradenské služby pre Objednávateľa v rozsahu, aký je uvedený v zmluve.
Ing. Róbert Roman
2.1.2014Zmluva o ubytovaní [PDF, 343 kB]Ing. Róbert Roman
19.12.2013Zmluva o spolupráci [PDF, 584 kB]
Predmetom zmluvy je záväzok OZM zabezpečiť prezentáciu Bratislavy, ako destinácie cestovného ruchu a BTB, ako oficiálneho subjektu zodpovedného za jej marketing z pohľadu cestovného ruchu, na podujatí "SLOVAK WINTER MTB & RUNNING Trophy 2014" a záväzok BTB poskytnúť OZM za tieto aktivity finančnú odmenu.
Ing. Róbert Roman
12.12.2013Dodatok č.1 k rámcovej zmluve o poskytovaní služieb autorskej podpory sociálnych sietí [PDF, 849 kB]
Predmetom dodatku je potvrdenie, že dodávateľ dňa 3.10.2013 odovzdal objednávateľovi "Koncept a stratégiu Bratislavskej organizácie cestovného ruchu pre propagáciu v rámci sociálnych sietí na roky 2013-2014"
Ing. Róbert Roman
6.12.2013Zmluva o spolupráci, reklame, propagačnej činnosti a inzercii [PDF, 753 kB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok BOS zabezpečiť propagáciu a reklamu BTS na podujatí Stredoveké vianočné trhy na hradbách 2013, ktoré sa bude konať v dňoch 13.12 - 15.12.2013 v Bratislave a záväzok BTB poskytnúť BOS za tieto aktivity odmenu.
Ing. Róbert Roman
5.12.2013Zmluva o dielo [PDF, 306 kB]
Predmetom tejto zmluvy je vytvorenie umeleckého výkonu - živej hudobnej produkcie dňa 5.12.2013.
Ing. Róbert Roman
21.11.2013Zmluva o spolupráci, reklame, propagačnej činnosti a inzercii [PDF, 67 kB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok BKIS zabezpečiť propagáciu a reklamu BTB na podujatiach 6. ročníka Slovenské Vianoce v Bratislave 2013, ktoré sa konajú v dňoch 22.11.2013 až 22. 12. 2013 v Bratislave v rámci festivalu pod záštitou hlavného mesta SR Bratislavy VIANOCE V MESTE 2013 a záväzok BTB poskytnúť BKIS za tieto aktivity odmenu podľa dohodnutých podmienok.
Ing. Róbert Roman
21.11.2013Zmluva o spolupráci, reklame, propagačnej činnosti a inzercii [PDF, 982 kB]
Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa zabezpečiť pre objednávateľa ako partnera podujatia reklamu na podujatí Silvester 2013 do 1.1.2014. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre dodávateľa v termínoch stanovených dodávteľom logo a materiály pre prezentáciu objednávateľa.
Ing. Róbert Roman
15.11.2013Dohoda o mestských kartách 2014(City Cards 2014) [PDF, 1.1 MB]
Predmetom tejto dohody je určenie podmienok rozvoja projektu City Cards 2014.
Ing. Róbert Roman
15.11.2013Zmluva o vytvorení diela licenčná zmluva [PDF, 1.1 MB]
Predmetom zmluvy je záväzok zabezpečiť pre Objednávateľa v dohodnutom čase vytvorenie autorského diela - brožúru pod názvom Chill out in Exciting Bratislava podľa požiadaviek uvedených v čl. II tejto Zmluvy. Touto zmluvou sa Dodávateľ ďalej zaväzuje odovzdať Objednávateľovi Dielo, udeliť súhlas na jeho použitie v rozsahu za podmienok uvedených v čl. VI tejto Zmluvy a zaplatiť Dodávateľovi dohodnutú cenu za dielo a udelenie licencie.
Ing. Róbert Roman
15.11.2013Zmluva o spolupráci [PDF, 470 kB]
Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa za odplatu poskytnúť reklamné služby pre objednávateľa počas podujatia Creating Brand Slovakia, ktoré sa koná 19.11.2013. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za riadne poskytnuté reklamné služby cenu podľa článku III. tejto zmluvy.
Ing. Róbert Roman
31.10.2013Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov [PDF, 575 kB]
Predmetom tohto Dodatku je dohoda Zmluvných strán o zmene predmetu nájmu a o rozšírení dodávaných tovarov a služieb spojených s nájmom tak, ako je uvedené v tomto Dodatku
Ing. Róbert Roman
30.10.2013Rámcová zmluva o vykonávaní dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie [PDF, 302 kB]
Predmetom zmluvy je záväzok vykonávateľa poskytnúť podľa podmienok dojednaných v tejto zmluve služby dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie v objekte Turistického informačného centra Bratislavskej organizácie cestovného ruchu na Klobučníckej ulici 2. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonávateľovi poskytne dohodnuté spolupôsobenie, vykonanú prácu prevezme a za jej vykonanie zaplatí dohodnutú cenu.
Ing. Róbert Roman

Zobrazených je 25 z celkového počtu 168 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 7  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Register > Zmluvy/Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Aktuální plakát:
virtuálne prehliadky

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky".


web & design , redakčný systém | Prihlásiť sa | Registrovať sa