Sesterské weby


  BratislavaVisit

Oficiálne stránky pre návštevníkov Bratislavy  


Vyhľadávanie


Vedľajšia ponuka


Cesta: Titulka > B2B > Register > Zmluvy/Dohody


 
 

Zmluvy/Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 192 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 8  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotáciaRadené zostupne Zodpovedá
4.7.2014Zmluva o výpožičke [PDF, 391 kB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok prenechať vypožičiavateľovi predmet výpožičky do bezplatného užívania na dobu trvania tejto zmluvy. Vypožičiavateľ podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie predmetu výpožičky od požičiavateľa a zároveň potvrdzuje, že sa dôkladne oboznámil s jeho stavom a zaväzuje sa nakladať s ním za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Ing. Róbert Roman
3.7.2014Zmluva o spolupráci [PDF, 487 kB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok ÚĽUV personálne zabezpečiť prezentáciu vynaložených na tieto aktivity podľa nižšie dohodnutých pdmienok.
Ing. Róbert Roman
30.6.2014Zmluva o spolupráci
Predmetom zmluvy o spolupráci je záväzok Divokej Vody zabezpečiť program, marketingovú propagáciu Bratislavy, ako desinácie cestovného ruchu a BTB, ako oficiálneho subjektu zodpovedného za jej marketing z pohľadu cestovného ruchu, na podujatí a záväzok BTB uhradiť Divokej Vode za tieto aktivity finančný príspevok
Ing. Róbert Roman
20.6.2014Zmluva o spolupráci, reklame, propagačnej činnosti a inzercii [PDF, 744 kB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok BOS zabezpečiť propagáciu a reklamu BTB na podujatiach pod súborným názvom "Čarovná ulička Bratislavy", ktorý zahŕňa cyklus tematických kultúrnych podujatí, konajúcich sa do 27.6.-14.12.2014 v Bratislave a záväzok BTB poskytnúť BOS za tieto aktivity omenu podľa nižšie dohodnutých podmienok.
Ing. Róbert Roman
12.6.2014Licenčná zmluva [PDF, 625 kB]
Predmetom tejto zmluvy je na strane jednej záväzok autora poskytnúť nadobúdateľovi súhlas na použitie diela, ktorým sú mapové podklady - výrezy máp mesta Bratislavy v rozsahu podľa nižšie uvedenej špecifikácie a na strane druhej záväzok nadobúdateľa zaplatiť za to autorovi odplatu, dohodnutú v článku 5 tejto zmluvy.
Ing. Róbert Roman
9.6.2014Zmluva o spolupráci a propagácii [PDF, 749 kB]
Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok spolupráce organizátora a reklamného partnera na 10. ročníku podujatia "Viva Musica!", ktoré sa bude konať od 21. do 28. júna 2014 v Bratislave a záväzok oraganizátora zabezpečiť prezentačný priestor pre partnera počas mediálnej kampane podujatia, propagáciu obchodného mena partnera a pozitívnu prezentáciu spolupráce partnera a organizátora v rámci uvedeného podujatia.
Ing. Róbert Roman
5.6.2014Zmluva o spolupráci [PDF, 823 kB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok OZ COMITATUS, že v sobotu 7. júna 2014 od 11,00 do 21,00 hod. na Bratislavskom hrade - východnej terase zrealizuje podujatie: Pálffyovský piknk/Pálffy picnic a zároveň zabezpečí pre BTB reklamné plnenie, v rámci ktorého zviditeľní BTB ako hlavného partnera podujatia a záväzok BTB poskytnúť OZ COMITATUS za tieto aktivity odmenu podľa dohodnutých podmienok.
Ing. Róbert Roman
28.5.2014Zmluva o spolupráci, reklame, propagačnej činnosti a inzercii [PDF, 1 MB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok organizátora zabezpečiť propagáciu a reklamu BTB na podujatí WAVES BRATISLAVA 2014, ktoré sa bude konať 02.-05.10.2014 v Bratislave a záväzok BTB poskytnúť organizátorovi za tieto aktivity odmenu podľa nižšie dohodnutých podmienok.
Ing. Róbert Roman
23.5.2014Zmluva o reklame [PDF, 588 kB]
Predmetom tejto zmluvy je reklama a propagácia reklamného partnera v publikácii Sprievodca vínami Slovenska, ktorú vydavateľ pripravuje pre vydanie v máji 2014.
Ing. Róbert Roman
16.5.2014Zmluva o spolupráci, reklame, propagačnej činnosti a inzercii [PDF, 1 MB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok OZKB, že v dňoch 21.6 - 22.6.2014 zrealizuje v Bratislave 12.ročník Korunovačných slávností a zapezpečí pre BTB reklamné plnenie, v rámci ktorého zviditeľní BTB ako hlavného partnera podujatia a záväzok BTB poskytnúť OZKBS za tieto aktivity odmenu.
Ing. Róbert Roman
2.5.2014Zmluva o poskytovaní služieb ekonomického charakteru [PDF, 1 MB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa poskytovať odberateľovi služby ekonomického charakteru a záväzok k spracovaniu týchto základných oblastí účtovnej a mzdovej evidencie a s tým súvisiacich činností: mesačné spracovanie podvojného účtovníctva, bežné štatistické výkazníctvo, mesačné spracovanie DPH, spracovanie ročnej účtovnej závierky a daňového priznania a ďalších náležitostí uvedených v tejto zmluve.
Ing. Róbert Roman
30.4.2014Zmluva o spolupráci, reklame, propagačne činnosti a inzercii [PDF, 649 kB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok organizátora zabezpečiť propagáciu partnera v rámci uvedeného podujatia, ako aj pred podujatím v rámci kampane. Partner sa zaväzuje zaplatiť organizátorovi za vykonanú propagáciu v rámci spolupráce odmenu.
Ing. Róbert Roman
26.4.2014Zmluva o umeleckom účnkovaní [PDF, 473 kB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok Usporiadateľa poskytnúť umelcovi možnosť na predaj jeho umeleckých produktov, zabezpečiť anglicky hovoriaceho zástupcu/tlmočníka a zaplatí umelcovi odmenu. Ďalej Usporiadateľ umožní Umelcovi nebránený prístup na miesto konania.
Ing. Róbert Roman
10.4.2014Zmluva o reklamnom partnerstve [PDF, 609 kB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa šíriť reklamu objednávateľa vopred zvolenou a dohodnutou formou. Reklamou sa pre účely tejto zmluvy rozumie prezentácia a propagácia obchodného mena a činností objednávateľa na podujatiach uvedených v bode 2.1. tejto zmluvy, v rozsahu a za podmienok dohodnutých touto zmluvou.
Ing. Róbert Roman
10.4.2014Zmluva o podnájme nebytoých priestorov [PDF, 1.4 MB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok nájomca prenechať podnájomníkovi uvedený Predmet podnájmu, aby ho v dojednanej dobe užíval na dohodnutý účel, so súčasným poskytnutím služieb súvisiacich s užívaním Predmetu podnájmu a záväzok podnájomcu užívať Predmet podnájmu v súlade s podmienkami, dohodnutými touto zmluvou a zaplatiť za to nájomcovi nájomné a ceny služieb súvisiacich s užívaním Predmetu podnájmu v dohodnutej výške.
Ing. Róbert Roman
10.4.2014Zmluva o spolupráci [PDF, 521 kB]
Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie v rámci Informačného centra poskytovanie informačných a propagačných služieb o destinácii Bratislava v priestoroch Informačného centra, v termíne 15.4. - 31.10.2014 a vyplatiť združeniu Dlora Tour odmenu.
Ing. Róbert Roman
7.4.2014Zmluva o spolupráci [PDF, 535 kB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok Twin City Live OZ zabezpečiť v rámci Gate to Bratislava poskytovanie informačných a propagačných služieb o destinácii Bratislava v priestoroch Gate to Bratislava, v termíne 15.4. - 31.12.2014.
Ing. Róbert Roman
3.4.2014Dohoda o spracovaní osobných údajov [PDF, 2.1 MB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok Sprostredkovateľa spracovať osobné údaje na základe poverenia Prevádzkovateľa. Predmetom poverenia je spracovanie zoznamu účastníkov Podujatia pre účely vytvorenia "Marathon Passu".
Ing. Róbert Roman
2.4.2014Zmluva o archivácii účtovných dokladov organizácie [PDF, 369 kB]
Predmetom zmluvy je dočasná archivácia prvotných účtovných dokladov ako sú faktúry, príjmové a výdajové pokladničné doklady, vedenie knihy jázd, vyúčtovanie služobných ciest, vedenie personálnej evidencie, podklady na mzdy, osobné zložky zamestnancov a pod.
Ing. Róbert Roman
31.3.2014Zmluva o podnájme nebytových priestorov [PDF, 1.7 MB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok prenechať podnájomcovi predmet podnájmu v časti nebytových priestorov, záväzok prenechať podnájomcovi na skladovacie účely jednu závesnú uzamykateľnú presklennú policu, tri neuzamykaeľné skrinky na pódiu a jednu uzamykateľnú chodbovú skriňu.
Ing. Róbert Roman
31.3.2014Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom [PDF, 766 kB]
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zabezpečení ochrany osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Ing. Róbert Roman
31.3.2014Zmluva o spolupráci v oblasti filmovej výroby [PDF, 901 kB]
Predmetom tejto zmluvy je tvorba, realizácia a produkcia filmového diela turisticko-sprievodcovského cyklu o Meste Bratislava na televízne odvysielanie tohto diela na televíznom kanáli TVP Krakow a odovzdanie filmového diela objednávateľovi na použitie podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.
Ing. Róbert Roman
26.3.2014Zmluva o dielo č. 140201 [PDF, 1.1 MB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa podľa jeho pokynov a a na základe ním dodaných podkladov dielo - manuál vizuálnej komunikácie pre podujatie Bratislava Brand Festival a udeliť mu licenciu na použitie diela, záväzok oznámiť Zhotoviteľovi svoje požiadavky na obsah a formu predmetného diela, zaplatiť zaň zhotoviteľovi odmenu za vytvorenie diela a zaplatiť odmenu za udelenie licencie.
Ing. Róbert Roman
25.3.2014Zmluva o spolupráci [PDF, 378 kB]
Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie zliav pre držiteľov karty Marathon Pass, ktorý vydala BTB. Karta oprávňuje jej držiteľa využívať cenové zľavy na služby poskytované poskytovateľmi - zmluvnými partnermi na území mesta Bratislavy v období od 4. apríla do 6. apríla 2014.
Ing. Róbert Roman
20.3.2014Zmluva o spolupráci, reklame, propagačnej činnosti a inzercii [PDF, 704 kB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok OZKB, že v dňoch 25.4. - 22.6.2014 zrealizuje v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave výstavu pod názvom: KORUNOVAČNÁ BRATISLAVA V TIENI TURECKÉHO POLMESIACA a BTB uhradí finančnú odplatu za reklamné plnenie.
Ing. Róbert Roman

Zobrazených je 25 z celkového počtu 192 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 8  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Register > Zmluvy/Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Aktuální plakát:
radnica

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky".


web & design , redakčný systém | Prihlásiť sa | Registrovať sa