Sesterské weby


  BratislavaVisit

Oficiálne stránky pre návštevníkov Bratislavy  


Vyhľadávanie


Vedľajšia ponuka


Cesta: Titulka > B2B > Register > Zmluvy/Dohody


 
 

Zmluvy/Dohody

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 216 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 9  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotáciaZodpovedá
16.12.2014Licenčná zmluva [PDF, 752 kB]
Predmetom tejto zmluvy je udelenie výhradnej licencie na používanie audiovizuálnej prezentácie, ktorá pozostáva zo zvukových a fotografických podkladov o 92 pamätihodnostiach a atraktivitách mesta Bratislava.
Ing. Róbert Roman
16.12.2014Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva [PDF, 531 kB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok umelca podať umelecký výkon za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť umelcovi odmenu za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Ing. Róbert Roman
16.12.2014Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva [PDF, 529 kB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok umelca podať umelecký výkon za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť umelcovi odmenu za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Ing. Róbert Roman
16.12.2014Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva [PDF, 530 kB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok umelca podať umelecký výkon za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť umelcovi odmenu za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Ing. Róbert Roman
16.12.2014Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva [PDF, 533 kB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok umelca podať umelecký výkon za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť umelcovi odmenu za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Ing. Róbert Roman
16.12.2014Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva [PDF, 531 kB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok umelca podať umelecký výkon za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť umelcovi odmenu za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Ing. Róbert Roman
25.11.2014Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva [PDF, 1 MB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa návrh koncepcie a dramaturgie MICE konferencie, ktorú objednávateľ organizuje v dňoch 2.12.2014 - 5.12.2014 v Bratislave a priebežne sprevádzať objednávateľa a realizačný tím pri realizácii konferencie a workshopu, ako aj osobne samostatne vystúpiť na predmetnej konferencii a záväzok objednávateľa zaplatiť za dodané dielo, poskytnutú licenciu a súvisiacu činnosť podľa tejto zmluvy dohodnutú cenu.
Ing. Róbert Roman
13.11.2014Zmluva o dielo a licenčná zmluva [PDF, 1,2 MB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa dodať pre objednávateľa dielo: "Primárny výskum návštevníkov Bratislavy prostredníctvom dotazníkového prieskumu pre účely tvorby strategických dokumentov BTB, akými sú marketingová stratégia a plán marketingových činností", podľa špecifikácie uvedenej v prílohe zmluvy.
Ing. Róbert Roman
10.11.2014Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva [PDF, 562 kB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok umelca podať umelecký výkon za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť umelcovi odmenu za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Ing. Róbert Roman
10.11.2014Zmluva o podaní umeleckého výkonu a licenčná zmluva [PDF, 558 kB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok umelca podať umelecký výkon za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávateľa zaplatiť umelcovi odmenu za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Ing. Róbert Roman
21.10.2014Zmluva o dielo a o poskytnutí služieb [PDF, 1,4 MB]
Predmetom tejto zmluvy je obstaranie tvorivých, projektových a agentúrnych činností na realizáciu doplnkového projektu zameraného na predstavenie Hlavného mesta SR Bratislavy ako destinácie klasickej hudby s ponukou vysoko konkurencieschopných produktov s medzinárodnou relevanciou ku základným a tradičným podujatiam klasickej hudby na území Bratislavy.
Ing. Róbert Roman
26.9.2014Zmluva o dielo [PDF, 971 kB]
Predmetom tejto zmluvy je realizácia diela Automatické sčítače cyklistov.
Ing. Róbert Roman
18.9.2014Zmluva o spolupráci pri organizácii podujatia Kapitulské dvory 2014 [PDF, 853 kB]
Predmetom zmluvy je spolupráca pri organizácii podujatia KAPITULSKÉ DVORY 2014.
Ing. Róbert Roman
18.7.2014Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní programu "Výlet na Devín historickým autobusom" v období 21.7.-15.9.2014 [PDF, 433 kB]
Predmetom zmluvy je vymedzenie podmienok spolupráce medzi spoločnosťou Flora Tour s.r.o. a BTB pri predaji pravidelných pondelkových výletov na Devín veterán busom spoločnosti Flora Tour v období 21.7.-15.9.2014. Tento komentovaný výlet spoločnosti Flora Tour bol zaradený do pondelkovej produktovej ponuky BTB pre návštevníkov mesta pod názvom Zážitkové pondelky. BTB vytvorilo tento produkt v spolupráci s členskými subjektmi BTB.
Ing. Róbert Roman
16.7.2014Zmluva o spolupráci a propagácii [PDF, 666 kB]
Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok spolupráce organizátora a reklamného partnera BRATISLAVA HOT SERENADES TOUR in GB, ktoré sa bude konať od 17.7. do 27.7.2014. V zmysle spolupráce organizátora a partnera sa organizátor zaväzuje zabezpečiť prezentačný priestor pre patnera počas tourné, ktoré sa uskutoční vo Veľkej Británii v deviatich mestách, propagáciu obchodného mena partnera a pozitívnu prezentáciu spolupráce partnera a organizátora v rámci uvedenej prezentácie.
Ing. Róbert Roman
11.7.2014Komisionárska zmluva [PDF, 1,6 MB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok zariadiť pre komitenta na jeho účet splnenie povinností uvedených v čl. II. ods 2 a 3 tejto zmluvy, a to prostredníctvo vydania stravných lístkov - jedálnych kupónov označených logom "Chéque Déjeuner" a nápisom "Jedálny kupón" komitentovi.
Ing. Róbert Roman
4.7.2014Zmluva o spolupráci, reklame, propagačnej činnosti a inzercii [PDF, 649 kB]
Premetom tejto zmluvy je záväzok RS, že v dňoch 20 - 21. júna 2014 zrealizuje podujatie: 10. ročník Festivalu Frankovky modrej a bratislavského vína. Zároveň zabezpečí pre BTB reklamné plnenie, v rámci ktorého zviditeľní BTB ako hlavného partnera podujatia a záväzok BTB poskytnúť RS za tieto aktivity odmenu podľa nižšie dohodnutých podmienok. Zároveň obidve znluvné strany sa zaväzujú k súčinnosti pri spoločnom budovaní a posilňovaní značky Bratislavy ako korunovačnéj destinácie.
Ing. Róbert Roman
4.7.2014Zmluva o spolupráci a propagácii [PDF, 734 kB]
Predmetom tejto zmluvy je úprava pdmienok spolupráce organizátora a reklamného partnera festivalu DIVOKÁ VODA 2014, ktoré sa budú konať 5. júla 2014 v Bratislave.V zmysle spolupráce organizátora a partnera sa organizátor zaväzuje zabezpečiť prezentačný priestor pre partnera počas mediálnej kampane podujatia, propagáciu obchodného mena partnera a pozitívnu prezentáciu spolupráce partnera a organizátora v rámci uvedeného podujatia.
Ing. Róbert Roman
4.7.2014Zmluva o výpožičke [PDF, 391 kB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok prenechať vypožičiavateľovi predmet výpožičky do bezplatného užívania na dobu trvania tejto zmluvy. Vypožičiavateľ podpisom na tejto zmluve potvrdzuje prevzatie predmetu výpožičky od požičiavateľa a zároveň potvrdzuje, že sa dôkladne oboznámil s jeho stavom a zaväzuje sa nakladať s ním za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
Ing. Róbert Roman
3.7.2014Zmluva o spolupráci [PDF, 487 kB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok ÚĽUV personálne zabezpečiť prezentáciu vynaložených na tieto aktivity podľa nižšie dohodnutých pdmienok.
Ing. Róbert Roman
30.6.2014Zmluva o spolupráci [PDF, 570 kB]
Predmetom zmluvy o spolupráci je záväzok Divokej Vody zabezpečiť program, marketingovú propagáciu Bratislavy, ako desinácie cestovného ruchu a BTB, ako oficiálneho subjektu zodpovedného za jej marketing z pohľadu cestovného ruchu, na podujatí a záväzok BTB uhradiť Divokej Vode za tieto aktivity finančný príspevok
Ing. Róbert Roman
20.6.2014Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky [PDF, 1,6 MB]
Predmetom zmluvy je účelové poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu realizácie projektu podľa prílohy č.1 zameraného na realizáciu aktivít, ktoré sú spojené s hlavným predmetom činnosti prjímateľa v celkovej výške 397 486,00 eur.
Ing. Róbert Roman
20.6.2014Zmluva o spolupráci, reklame, propagačnej činnosti a inzercii [PDF, 744 kB]
Predmetom tejto zmluvy je záväzok BOS zabezpečiť propagáciu a reklamu BTB na podujatiach pod súborným názvom "Čarovná ulička Bratislavy", ktorý zahŕňa cyklus tematických kultúrnych podujatí, konajúcich sa do 27.6.-14.12.2014 v Bratislave a záväzok BTB poskytnúť BOS za tieto aktivity omenu podľa nižšie dohodnutých podmienok.
Ing. Róbert Roman
12.6.2014Licenčná zmluva [PDF, 625 kB]
Predmetom tejto zmluvy je na strane jednej záväzok autora poskytnúť nadobúdateľovi súhlas na použitie diela, ktorým sú mapové podklady - výrezy máp mesta Bratislavy v rozsahu podľa nižšie uvedenej špecifikácie a na strane druhej záväzok nadobúdateľa zaplatiť za to autorovi odplatu, dohodnutú v článku 5 tejto zmluvy.
Ing. Róbert Roman
9.6.2014Zmluva o spolupráci a propagácii [PDF, 749 kB]
Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok spolupráce organizátora a reklamného partnera na 10. ročníku podujatia "Viva Musica!", ktoré sa bude konať od 21. do 28. júna 2014 v Bratislave a záväzok oraganizátora zabezpečiť prezentačný priestor pre partnera počas mediálnej kampane podujatia, propagáciu obchodného mena partnera a pozitívnu prezentáciu spolupráce partnera a organizátora v rámci uvedeného podujatia.
Ing. Róbert Roman

Zobrazených je 25 z celkového počtu 216 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 9  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Register > Zmluvy/Dohody

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Aktuální plakát:
radnica

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky".


web & design , redakčný systém | Prihlásiť sa | Registrovať sa