Sesterské weby


  BratislavaVisit

Oficiálne stránky pre návštevníkov Bratislavy  


Vyhľadávanie


Vedľajšia ponuka


Cesta: Titulka


 
 

Bratislavská organizácia cestovného ruchu (BOCR) - Bratislava Tourist Board ( BTB )

Bratislava
Organizácia rozvíja a promuje všetky formy cestovného ruchu, podporuje ich prezentáciu, vytvára platformu spolupráce súkromného a verejného sektoru v oblasti cestovného ruchu a riadi, iniciuje a koordinuje rozvoj cestovného ruchu v Bratislave. Plní úlohu Convention Bureau a zabezpečuje informačný servis pre návštevníkov mesta prostredníctvom svojich 2 turistických informačných centier v historickom centre mesta a na Letisku M. R. Štefánika.

Dňa 20. decembra 2011 sa uskutočnilo valné zhromaždenie k založeniu organizácie destinačného manažmentu hlavného mesta SR Bratislavy s názvom "Bratislavská organizácia cestovného ruchu" (SK)/ "Bratislava Tourist Board" (EN), v skratke BTB. Organizácia bola na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR oficiálne zaregistrovaná dňa 28. decembra 2011.

Organizácia je právnickou osobou založenou podľa § 13 a nasl. zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu a vytváranie podmienok na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne renomovanú destináciu CR.

 

Za týmto účelom organizácia vykonáva predovšetkým tieto hlavné činnosti:

 • podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu na území svojej pôsobnosti,
 • tvorí a realizuje marketing a propagáciu cestovného ruchu pre svojich členov a obec doma a v zahraničí,
 • presadzuje spoločné záujmy svojich členov, 
 • spolupracuje s orgánmi obcí pri rozvoji územia v rámci svojej pôsobnosti vrátane spracúvania a realizácie programov jeho podpory a rozvoja s osobitým zreteľom na trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu, 
 • podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva,
 • spolupracuje pri organizovaní podujatí pre obyvateľov a návštevníkov,
 • poskytuje svojim členom poradensko-konzultačné služby,
 • spracúva a predkladá projekty rozvoja cestovného ruchu a zabezpečuje ich realizáciu,
 • presadzuje trvalo udržateľný rozvoj cestovného ruchu tak, aby sa chránili a zachovávali všetky zložky životného prostredia zo všetkých jeho stránok a rešpektoval sa spôsob života miestneho obyvateľstva a rešpektovali sa vlastnícke práva,
 • zostavuje a realizuje dlhodobú a krátkodobú koncepciu a stratégiu rozvoja cestovného ruchu, pričom vychádza z vlastných analýz, koncepcie a stratégie rozvoja CR Hl. Mesta SR Bratislavy, Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja hl. mesta SR Bratislavy na roky 2010 – 2020, krajskej koncepcie cestovného ruchu a národnej koncepcie cestovného ruchu,
 • v spolupráci s orgánmi obcí, ktoré sú jej členmi, ako aj ďalšími členmi oblastnej organizácie vypracúva a realizuje ročný plán aktivít, monitorovaciu a výročnú správu o činnosti organizácie a vývoji cestovného ruchu na svojom území,
 • iniciuje a/alebo zabezpečuje tvorbu, marketing, manažment a prezentáciu produktov  cestovného ruchu a poskytovaných služieb cestovného ruchu na svojom území,
 • zostavuje ročný plán aktivít, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie,
 • aktualizuje a spravuje integrovaný informačný systém vo svojej pôsobnosti,
 • mapuje produkty, aktivity a hodnoty cieľového miesta vo svojom území v spolupráci s obcami, členmi oblastnej organizácie a zástupcami odbornej verejnosti,
 • zostavuje výročnú správu, ktorú zverejňuje na svojich internetových stránkach,
 • zabezpečuje funkcie turisticko-informačnej kancelárie,
 • predkladá ministerstvu každoročne do 15. marca doklad preukazujúci sumu finančných prostriedkov získaných z členských príspevkov za predchádzajúci rozpočtový rok,
 • realizuje marketingový výskum trhu cestovného ruchu podľa jeho základných zložiek: vývoj potrieb a požiadaviek, dopytu, analýzu ponuky a konkurencie, 
 • tvorí, zabezpečuje výrobu a distribuuje tlačené, audiovizuálne a multimediálne propagačné materiály mesta Bratislavy ako destinácie cestovného ruchu, 
 • tvorí pozitívny obraz Bratislavy ako cieľového miesta cestovného ruchu,
 • koordinuje aktivity doma a v zahraničí v záujme prepojenia ponuky cestovného ruchu Bratislavy s dopytom zo zahraničia, 
 • zabezpečuje účasť destinácie Bratislava na medzinárodných výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu,
 • zabezpečuje realizáciu informačného systému cestovného ruchu s dôrazom na rozvoj elektronického informačného systému, vytvára informačný systém cestovného ruchu,
 • tvorí databázu domácich a zahraničných subjektov cestovného ruchu pôsobiacich na území mesta Bratislavy,
 • poskytuje aktuálne informácie masmédiám, organizuje tlačové konferencie doma a v zahraničí, organizuje študijno-poznávacie cesty po Bratislave pre zahraničných novinárov a iných relevantných partnerov, 
 • spolupracuje s podnikateľskými a nepodnikateľskými subjektmi cestovného ruchu na území mesta Bratislavy, s orgánmi miestnej samosprávy, so zainteresovanými ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy SR, záujmovými združeniami, odbornými školami, so štátnymi a súkromnými múzeami, galériami, kultúrnymi inštitúciami, výskumnými a poradenskými organizáciami doma a v zahraničí, 
 • spolupracuje so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch a jej oficiálnymi zastúpeniami v zahraničí, obchodno-ekonomickými oddeleniami zastupiteľských úradov SR v zahraničí pri prezentácii mesta a vytváraní partnerských vzťahov, 
 • zabezpečuje alebo vykonáva medzinárodnú spoluprácu a plní záväzky v rámci členstva v medzinárodných organizáciách cestovného ruchu a zároveň spolupracuje na medzinárodnej úrovni s medzinárodnými organizáciami cestovného ruchu, v ktorých nie je členom (partnerské DMO a pod.).

 
 
WWW:
oficiálny: http://www.visit.bratislava.sk
E-mail:
oficiálny: btb@bratislava.sk
IČO:
42259088
DIČ:
2023399455
Bankové spojenie:
Číslo účtu: 4015240996, kód banky: 7500
Adresa:
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava
 
Kontakty
Rozbaliť celý strom kontaktov | Zobraziť v tabuľke
 

Odkazy

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »Kontext

Umiestnenie: Organizačné zložky > Zložky visit > Bratislavská organizácia cestovného ruchu (BOCR) - Bratislava Tourist Board ( BTB )
 

Aktuální plakát:
virtuálne prehliadky

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky".


web & design , redakčný systém | Prihlásiť sa | Registrovať sa