Sesterské weby


  BratislavaVisit

Oficiálne stránky pre návštevníkov Bratislavy  


Vyhľadávanie


Vedľajšia ponuka


Cesta: Titulka > B2B > Bratislava Tourist Board > Ako sa stať členom


 
 

Vznik členstva a prijímanie nových členov

Primaciálny palác
Členovia organizácie sú Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a právnické a fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo pôsobia na území obce na základe prihlášky podľa § 21 ods. 1 zákona.
 

 
 

(viď. Stanovy BTB)

1.      O členstvo v organizácii môže na základe prihlášky adresovanej predstavenstvu požiadať aj iná obec, prípadne mestská časť hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo fyzická a právnická osoba, ktorá podniká alebo pôsobí na území organizácie.  

2.      Členom  sa stane po splnení podmienok členstva uvedených v odseku 3 a 4 tohto článku, schválení predstavenstvom a zaplatení členského príspevku až dňom zápisu do zoznamu členov organizácie.

3.      Uchádzač o členstvo v organizácii, ktorý je podnikateľským subjektom, musí predstavenstvu spolu s prihláškou predložiť platné oprávnenie na podnikanie nie staršie ako 3 mesiace a  čestné prehlásenie, v ktorom uvedie že:

a)      nebol proti nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie, ani sám takýto návrh nepodal a súd nezastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku

b)      nie je v konkurznom alebo reštrukturalizačnom konaní alebo v likvidácii, ani v žiadnom obdobnom konaní podľa právnej úpravy platnej v krajine jeho sídla,

c)      nemá v SR alebo v krajine svojho sídla evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

d)     nemá v SR alebo v krajine svojho sídla evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie,  sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,

e)      nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním, ani sa voči nemu nevedie trestné konanie za úmyselný trestný čin,

f)       nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa  právnej úpravy platnej v krajine jeho sídla.

4.      Uchádzač o členstvo v organizácii, ktorý nie je podnikateľským subjektom, musí predstavenstvu spolu s prihláškou predložiť čestné prehlásenie o skutočnostiach uvedených v bode 3. v rozsahu, v akom sa na neho vzťahujú.

5.      Predstavenstvo je oprávnené od uchádzača o členstvo požadovať aj predloženie potvrdení príslušných orgánov osvedčujúce skutočnosti podľa bodu 3, o ktorých uchádzač vydal čestné prehlásenie.

6.      Predstavenstvo organizácie je povinné rozhodnúť o prijatí alebo neprijatí uchádzača najneskôr do 30 dní od doručenia prihlášky.

7.      Do zoznamu členov organizácie sa zapisuje každý člen organizácie s uvedením nasledovných údajov:

a.)    pri fyzických osobách: meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (tel./mobil, fax, e-mail, web), výška členského príspevku,

b.)    pri právnických osobách: obchodné meno, resp. názov, sídlo, IČO, osoba oprávnená konať menom právnickej osoby, kontaktné údaje (tel./mobil, fax, e-mail, web), výška členského príspevku.

 

 
Kontakt: Mgr. Andrej Kóňa
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 4.1.2012 / 4.1.2012

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > B2B
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Aktuální plakát:
radnica

Nachádzate sa v zobrazení "Bez grafiky".


web & design , redakčný systém | Prihlásiť sa | Registrovať sa